کانوایر هوایینقاله ای است که از یک سیستم تک ریلی هوایی تشکیل شده

است که شامل یکسری قرقره و یک رشته زنجیر می باشد که

بدین صورت بار از قرقره آویخته شده و با حرکت زنجیرحمل
می شود.
کانوایر هوایی :شرکت انتقال تجهیز ره آوران صنعت ، در صنایعی که محدودیت در فضای زمینی دارند و یا شرایط فعالیت و تولید آنها به گونه ایی می باشد که ، امکان پیاده سازی سیتم های انتقال مواد بر روی زمین در محوطه تولیدی آنها وجود نداشته باشد ، سیستم های انتقال مواد هوایی یا کانوایر های هوایی را پیشنهاد می نماید .

کانوایرهای هوایی ، امکان استفاده از فضای بالای سالن تولید صنایع مختلف را ، برای حمل و انتقال مواد و محصولات مختلف محیا می کنند . کانوایر های هوایی به دلیل استفاده از مکانیزم های گوناگون امکان انتقال محصولا و قطعات مختلف در صنایع گوناگون را فراهم می کند .
سازنده کانوایر سقفی 
 سازنده کانوایر حمل خودرو  از کانوایرهای هوایی ، در سالن های حمل بدنه و شاسی خودرو ، در صنایع خودرو سازی استفاده گسترده ایی می شود . اتراکو ،امکان طراحی و ساخت کانوایر های هوایی با قابلیت انتقال و حمل محصولات مختلف با وزن ها و سرعت های مختلف را فراهم می آورد .
کانوایر های هوایی به دلیل داشتن پالت های مختلف ، قابلیت استفاده در صنایع گوناگون را ایجاد می کنند .ره آوران  صنعت با طراحی سیستم های انتقال مواد هوایی ، امکان طراحی و ساخت این سیستم ها را با در نظر گرفتن شرایط تولید ، خواهد ساخت .

/directory/rahsacocom/editor/1234.jpg

/directory/rahsacocom/editor/5425.jpg
کارفرمایان