En | Fa

گیربکس وتاثیرشان بر مصرف بهینه سوخت

گیربکس وتاثیرشان بر مصرف بهینه سوخت
در صنعت امروز بسیاری از ماشین ها تحت شرایط متغیر و سرعت های متفاوت کار می کنند. حرکت های اولیه توسط واحد نیرو در ماشین ایجاد می شوند. برای تولید این نیرو به سوخت نیاز است، قیمت سوخت روزانه افزایش می یابد و حداکثر عملکرد با حداقل قیمت اهمیت بسیار زیادی دارد؛ بنابراین به کاربردن سرعتهای متفاوت باعث می شود تا حد امکان سرعت مطلوب به دست بیاید، در صنعت محرک های مختلفی برای سرعت های متفاوت وجود دارند. سیستمهای مکانیکی، هیدرولیکی، کششی برای اهداف مختلف استفاده می شوند. برای سرعتهای متفاوت از سیستم چرخ دنده نیروی کششی استفاده می شود و اکثر نیروهای کششی برای گیربکس های انتقال [قدرت] متغیر پیوسته (Continuously Variable Transmissions ) استفاده می شوند. انتقال قدرت متغیر پیوسته (CVT) نسبتی از سرعت چرخ دنده ها به صورت پیوسته در بین محدوده ی مورد نیاز ارایه می دهد. در نتیجه از جمله مزایای استفاده از این نوع سیستمهای انتقال قدرت می توان به کاهش مصرف سوخت تا بیش از 18 درصد نسبت به گیربکس های خودکار معمولی، انتقال روان تر و یکنواختی قدرت موتور و کارایی دینامیکی بهتر اشاره کرد.