فیلم

 


نوار نقاله جهت حفاری مکانیزه تونل انتقال آب
 
 
 انتقال دهنده دروازه ای چغندر قند
 

 

 
 
  
 
 
کارفرمایان