دستگاه انتقال دهنده دروازه چغندر قند

-دستگاه انتقال دهنده دروازه ای چغندر قند به منظور برطرف نمودن ایرادات دستگاه آلفا کارخانه های قند طراحی و به عنوان مکمل دستگاه روی آلفا نصب می گردد.


/directory/rahsacocom/editor/65203.jpg
/directory/rahsacocom/editor/0213542222.jpg
کارفرمایان