• تامین قطعات
  • تامین تمامی قطعات مربوط به انواع خطوط انتقال شامل تسمه ،رولیگ،پایه رولیک،درام،درایو،موتورگیربکس چسب
  • خدمات
  • پروژه های تعمیر سرویس و نگهداری خطوط انتقال کارخانه جات و معادن- ارایه خدمات مشاوره جهت طراحی ،ساخت
  • افتخارات
  • برخی از افتخارات و گواهینامه های کسب شده توسط شرکت ره آوران صنعت قومس
کارفرمایان